Home Home Wie zijn wij Rechtsbijstand Mediation Contact Voor woningcorporaties Voor ondernemers Tarief en kosten

Contractenrecht  -  Incasso  -  Aansprakelijkheid  -  Ondernemingsrecht  -  Huurrecht

Download hier de Algemene Voorwaarden.

1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en elke overeenkomst of rechtsbetrekking tussen
mr. M.M. Leenarts-Bos en/of mr. C.F.J. Leenarts, te samen handelende in de maatschap Leenarts Juridische Zaken, opdrachtnemer, verder Leenarts, en een opdrachtgever, verder cliënt.

1.2 Eventuele (algemene) voorwaarden van cliënt zijn slechts van toepassing voor zover deze door Leenarts uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
1.3  Zowel Leenarts als overige personen die door Leenarts worden ingeschakeld bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
1.4  Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

1.5 Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de

strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2 Toepassingsgebied

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en aanbiedingen waarbij Leenarts partij is, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze op schrift zijn gesteld en indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze op de overeenkomst in kwestie van toepassing zijn.

3  Relatie Leenarts – cliënt
3.1 Leenarts is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege zijn verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs kan worden verwacht  van een zorgvuldig handelende beroepsbeoefenaar en neemt ter zake een inspanningsverplichting op zich.
3.2 Cliënt is gehouden tijdig alle feiten, contracten, correspondentie en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle door Leenarts verlangde gegevens en informatie, te verstrekken aan Leenarts. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Leenarts verstrekte gegevens en informatie.
3.3  De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Leenarts en cliënt hebben steeds het recht de opdracht tussentijds te beëindigen.
3.4  Bij de uitvoering van een opdracht mag Leenarts mede één of meer personen of organisaties betrekken die niet direct of indirect aan Leenarts zijn verbonden, behoudens voor zover het interim-opdrachten betreft.

4 Aansprakelijkheid

4.1 Iedere aansprakelijkheid van Leenarts is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het in de polis genoemde eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak op een uitkering geeft, is de aansprakelijkheid van Leenarts in elk geval beperkt tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium. Aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde adviezen wordt geheel uitgesloten. Een kopie van de verzekeringspolis wordt desgevraagd ter beschikking gesteld.

4.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval 6  maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten zijn en (zo dat niet kan worden vastgesteld) in ieder geval 2 jaren na de datum van de laatste factuur. Het in dit artikel bepaalde geldt ook jegens cliënt indien een derde (tevens) schadevergoeding vordert in verband met een door Leenarts aan cliënt verleende dienst.
4.3 Cliënt vrijwaart Leenarts voor aanspraken van derden.

5  Honorarium en facturatie

5.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen. Het overeengekomen tarief respectievelijk honorarium is exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is cliënt daarnaast gehouden de door Leenarts gemaakte reis- en verblijfkosten te vergoeden.

5.2  Indien (de) overeenkomst(en) is/zijn aangegaan voor een aansluitende periode van een half jaar of langer, is Leenarts gerechtigd om het met cliënt overeengekomen uurtarief en/ of de overeengekomen prijs eenmaal per jaar aan te passen.

5.3 Betaling van facturen van Leenarts dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden zonder korting of verrekening en op een door Leenarts nader aan te wijzen rekeningnummer, bij gebreke waarvan de cliënt van rechtswege in verzuim is, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist.

5.4 Indien de cliënt in verzuim is, zijn – onverminderd de overige rechten van Leenarts – alle vorderingen van Leenarts op de cliënt dadelijk en geheel opeisbaar, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken. Bovendien heeft Leenarts in dat geval het recht haar dienstverlening op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade als gevolg daarvan.

5.5 Indien de cliënt in verzuim is, is Leenarts gerechtigd om zonder nadere aankondiging aan cliënt de wettelijke rente per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand wordt gerekend, alsmede buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen voor een bedrag van 15% van de openstaande vordering met een minimum van EUR 100,-.

5.6 De cliënt is volledig aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke daadwerkelijk gemaakte kosten, ook indien en voor zover deze een eventuele proceskostenveroordeling overtreffen, die Leenarts moet maken in verband met de invordering van de haar op grond van dit artikel toekomende bedragen, waaronder de kosten van rechtsbijstand.

5.7 Eventueel bezwaar tegen de hoogte van een factuur van Leenarts dient binnen 14 dagen na de verzending daarvan schriftelijk aan

Leenarts gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar of de motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt de cliënt geacht met de hoogte van de factuur in te stemmen. Bezwaar schort de betalingsverplichtingen van de cliënt niet op, tenzij Leenarts schriftelijk aan de cliënt te kennen heeft gegeven dat hij het bezwaar volledig gegrond acht.

6 Geheimhouding en zorgvuldigheid

6.1 Elk van de partijen is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die haar in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, danwel waarvan de andere partij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs had kunnen begrijpen.

6.2 Elk van de partijen zal bij het gebruik van de informatie die haar ter kennis is gekomen in het kader van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.

7 Geschillen
7.1 In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation volgens het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam, dat geldt bij aanvang

van de Mediation.
7.2 Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van Mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

8 Toepasselijk recht
Op elke opdracht tussen Leenarts en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

9 Wijzigingen

9.1 Leenarts is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden van nieuwe opdrachten en op de werkzaamheden van lopende opdrachten vanaf het moment dat de wijzigingen ingaan.

9.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar Leenarts staat ingeschreven. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.